Bespovratne potpore za inovacije novoosnovanih MSP

Potpore od najmanje 150.000,00 do najviše 1.400.000,00 kuna po jednom projektu, za do 85% troškova inovacija malih i srednjih poduzetnika. Prijaviti se mogu pravne i fizičke osobe MSP osnovane prije najkasnije 36 mjeseci, računajući od dana  predaje projekta. Financiraju se aktivnosti prilagodbe novog proizvoda te lansiranja istoga na tržište, a prihvatljivi su troškovi plaća, konzultantske usluge i drugi. Prijave se zaprimaju od 15. veljače 2019. godine.

Zatražite dodatne informacije i neobvezujuću ponudu, pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme i ne propustite priliku za bespovratna sredstva.

Status: U najavi

Predmet i svrha Poziva: Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Svrha ovog Poziva je  Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji- Tko može ostvariti bespovratna sredstva?

Mikro, mali i srednji poduzetnici sukladno definiciji   koji:

 • su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga koji
 • imaju poslovni nastanu RH
 • imaju registriranu djelatnost na koju se odnosi projekt

Prihvatljivi projekti – Za što se može ostvariti bespovratna potpora?

Prihvatljive aktivnosti
 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta

(Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja  Proizvoda/usluge )  Može obuhvaćati sljedeće:

 • Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
 • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 • Revizija Studije izvedivosti,
 • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
 • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge

Može obuhvaćati:

 • Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava
  financiranja.
Prihvatljivi troškovi:

1. Troškovi plaća osoblja

stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu, (najviše do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta)

2. Neizravni troškovi

nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja (do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

3. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu i upravljanja projektom i savjetodavnih usluga 

Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:

a) Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili,

b) Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu) , i/ili,

c) Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;

4. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema).

5. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva)

6. Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti  poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.

7. Revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Uputa (ukoliko je primjenjivo).

Ostali prihvatljivi izdaci prijavitelja – uvjetno prihvatljivi (u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014))

Iznos i intenzitet potpore

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 kuna

Najniži iznos bespovratne potpore:  150.000,00 kuna po jednom projektu

Najviši iznos bespovratne potpore: 1.400.000,00 kuna po jednom projektu

Intenzitet potpore: Do 85%

Rokovi

Prijave se zaprimaju od od 15. veljače 2019. g. u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

 

Oglasi